Деметра Сай Компютърни системи

Психологическа система DEMWIN
Програмният комплекс DEMWIN-2.01 е предназначен за компютъризация на психологически методики от всякакво естество в зависимост от предпочитанията на клиента, тяхното автоматизирано провеждане, обработка и анализ, особено подходящ за подбор и диагностициране на персонал. Представлява интегриран пакет от приложни програми организирани по тестове със следните основни функции:
  • Модул психодиагностика
Предназначен е за изпълнение на конкретния тест от изследваното лице, без да се иска от него специална квалификация. Същевременно той служи и за скоростна обработка и анализ на тестове изпълнени по класически бланков принцип. Модулът дава възможност да се избират различни форми на анализ на резултатите (кратки, пълни), като освен това при компютърното изпълнение на тест могат да се активират само отделни дименсии от теста по желание на потребителя. Предвидена е функция за отпечатване на копие от самия тест в случай, че се премине към ръчно изпълнение.
  • Модул селекция
Предназначен е за селектиране на определена група изследвани лица от базата данни по определен признак, след което могат да се извършват всички действия за обработка и анализ.
  • Модул статистика - дименсии
Предназначен е за извършване на основни статистически процедури с дименсиите - вариационен и първичен айтем-анализ..
  • Модул класиране по показатели
Този модул има за задача да да класира отделните изследвани лица по избрани от експериментатора показатели и създаване на нормативна база за тези показатели.

Виж повече
Видове тестове
Въпросници
Невербални методики
Психофизиологични методики
  • Предимства

- Системата позволява бързо и ефективно диагностициране и анализ на трудоемки психологически методики;
- Повишава качеството на анализа на базата на заложените възможности за селекция и статистика;
- Избягва изключителното неудобство на апаратурните методики за работа на едно и също място и като правило с едно изследвано лице. При наличие на компютър програмната система дава възможност изследвания да се провеждат на всяко място и едновременно с повече изследвани лица;
- Избягват се досадните и отегчителни ремонти на апаратури;
- Дава се възможност да се компютъризират специфични, специализирани методики на потребителя;
Важно уточнение - Авторът разработва компютъризирани модули за провеждане и обработка на психологически методики базирани на компютърната система Деметра-Сай. Конкретните тестове се предоставят за компютъризиране от страна на клиента, който носи цялата отговорност пред авторите на теста!

  • Инсталация

Инсталацията на системата се извършва на посочени от потребителят компютърни системи, като броят им се определя съгласно сключения договор за изработка. На потребителя се предоставя инсталационен диск, ръководство и един брой HASP (parallel, USB) за хардуерна защита на системата. Предимствата на HASP са, че потребителят може да инсталира програмния продукт на неограничен брой компютри, на които да работи, поставяйки устройството за хардуерна защита.
Забележка: Срокът за доставката на устройствата за хардуерна защита варира от 20 дни до 1 месец.
Провежда се еднодневно обучение на оторизираните за работа със системата лица посочени от потребителя. В случай, че потребителя желае по-разширен курс на обучение със системата цената на курса се определя по договорка. При провеждане на курса извън столицата потребителят поема командировъчните разходи в съответствие със съществуващите нормативни документи.
Памет Бързина на реакция Внимание монотонна дейност Концентрация на вниманието Разпределеност на вниманието


Система за психологическа тренировка DEMWIN Relax
В областта на спорта умението за контрол на емоционалните състояния е от изключително значение и е предпоставка за преодоляване на предстартовите напрежения. Изграждането на тези умения е твърде труден процес дори и за напредналите. Тази система е разработена за спортисти стрелци, но може да бъде използвана от всички, които желаят да постигнат психическо усъвършенстване. Системата не е просто Power Point презентация, а помощно средство за тренировка на съзнателно достигане до желани емоционални състояния. Системата позволява активирането на картините и музикалният съпровод да става самостоятелно или автоматично по случаен ред. Обикновено се започва самостоятелно с избрани състояния, а при по-напредналите се прехвърля случайно от едно състояние в друго. Системата е отворена и дава възможност на изследваното лице само да определя картината, музикалният съпровод и продължителността на представянето на всяко едно състояние.
Желаем Ви УСПЕХ!

Вирусна защита с AVG

Изтегли
Деметра Сай Компютърни Системи, Деметра Сай ЕООД, Психологически & Спортен софтуер, България, София, тел. +359 898 77 06 08 www.demetrasai.com, demetrasai@abv.bg Димитър Тодоров – психолог и програмист